Subversion Repositories ALCASAR

Rev

Rev 2740 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log

Rev 2740 Rev 2741
Line 1... Line 1...
1
í«îÛnfdump-1.6.17-2.mga6Ž­èt>d
è,ì0ï@ðD 7d7b06b211621b090bd9e2e278bdb8b65ab998f6ÂV[½:sª%(ùí¿Ó¶ò¬D>ÿÿÿ Ž­è9Æ?¶dèé	êì	í	?îïñ4ò8ö?÷Cø	Vügý‡þ”è	
1
í«îÛnfdump-1.6.17-2.mga6Ž­èt>d
è,ì0ï@ðD 9f477e68ea1ef3d1ffa953b5fdb80151b36a0171	Fwî63þŠªÖ}pôÓ.CU¸>ÿÿÿ Ž­è92?"dèé	êì	í	?îïñ4ò8ö?÷Cø	Vügý‡þ”ð	
2
<e
|Ð9¢À		,
	`

2
L¨¿
ìH»	.	L	¨	ü
3
¥
(
-
 
4
×8
-
 
5
à9
-
 
6
ä:
-
 
7
÷GHpIÄXÜYä\]T^
)b
 deflt4uˆvÜwLx yô.“¬Æ°Cnfdump1.6.172.mga6NetFlow collecting and processing toolsThe nfdump tools collect and process netflow data on the command line.
3
8·(Þ8è9ð:G\H¸I
X
,Y
<\
\]
¸^®b1d£e¨f«l­tÈu$v€
w|xØy49“ÆCnfdump1.6.172.mga6NetFlow collecting and processing toolsThe nfdump tools collect and process netflow data on the command line.
8
They are part of the NFSEN project, which is explained more detailed at
4
They are part of the NFSEN project, which is explained more detailed at
9
http://www.terena.nl/tech/task-forces/tf-csirt/meeting12/nfsen-Haag.pdf]
÷òlocalhost.localdomain RMageiaBSDRichard REY (Rexy)Networking/Otherhttps://github.com/phaag/nfdumplinuxx86_64®`#è]  X°ðŽà&[t<$PDÐp)4l0HíííííííA큤¤¤A큤¤¤¤¤¤¤¤¤]
֖]
֖]
֖]
֖]
֖]
֖]
֖]
÷ñ\ó{\ó{\ó{]
÷ñ\ó{]
֕]
֕]
֕]
֕]
֕]
֕]
֕]
÷ï0ad166ea68613d5c42ec54d0351418fa84122b567614f7f54fa1d716e82c7cb41d1ac41db135c370df32d59a3d82c72e0fb7c252f778516da8e78881649190f4e4ddc384dadb9cef07c955f4bcacbaf6c9d9da83e9f4ef993cc57875f7fa3516b868611b5832f03f2bee387ba0706de9bec9489313af355201ce171c1c714681a3a7c07be146ce9a6968a3db9cc2030984947494284039a103ab7faecd753c89fd9f856d7adf413424bd1faabb3a9045709e151160102b46ab2a14c46586bf15a2fc22576b4d0d63f523eeac360b09e0aeb65c5f3c16aeb0fbcd8e0f3cc650c8eecf3e9443a1b298d57cf323d0843e004a45a5ad81824116dfe38727a8c783e6f9ab21be084ca38b47d330285b254883b25b24b2f5ded53f5888e765d0acd184535fa3f48e17cf68b672f45b1c24ef89d96841ce0658489a2df9a2f3fa1dd9dd13c228a3459c9c5882df83a41737d8ed25bfcda734abad83c99f17749d1e98052b8094a6e694695afdf7cf952dd3e5706cb26784867b0e08231df433bfa447da953c1d3e6698d86420750585e1c2c06421f5124f90ef49e5b680b95fd31ee15fdb7b593d5f595fcee555656ef9e2a94274ffeda4811af8e2c47c56ae4e9f79959520cda22f5fd44cb56a33115098f5f14d728395ba43acfc5afefd45a0545a8924997624febacd148879b15942e84271342ddd5378a569d211b4f71f8d755d6798e063d80f0ccc4850c2f786bf227c3d749df29b0f7bc8e302ba9420e43d793ce4f2141708ef310c28906f7686a489e285182db7498b48a61811d60cafc6975bb4517beb3b86ed804a6f69158f0a36f1ae81dce2782f2b14bc305ff353370229€rootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootnfdump-1.6.17-2.mga6.src.rpmÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿnfdumpnfdump(x86-64)@@@@@@@@
5
http://www.terena.nl/tech/task-forces/tf-csirt/meeting12/nfsen-Haag.pdf]F©localhost.localdomainHšMageiaBSDRichard REY (Rexy)Networking/Otherhttps://github.com/phaag/nfdumplinuxx86_64®`#è]  X°ðŽà¨H&[t<$PDÐp)4l0Híííííííí¡ÿA큤¤¤A큤¤¤¤¤¤¤¤¤]F§]F§]F§]F§]F§]F§]F§]F§]F¦]F¨\ó{\ó{\ó{]F¨\ó{]F¦]F¦]F¦]F¦]F¦]F¦]F¦]F¦0ad166ea68613d5c42ec54d0351418fa84122b567614f7f54fa1d716e82c7cb41d1ac41db135c370df32d59a3d82c72e0fb7c252f778516da8e78881649190f4e4ddc384dadb9cef07c955f4bcacbaf6c9d9da83e9f4ef993cc57875f7fa3516b868611b5832f03f2bee387ba0706de9bec9489313af355201ce171c1c714681a3a7c07be146ce9a6968a3db9cc2030984947494284039a103ab7faecd753c89fd9f856d7adf413424bd1faabb3a9045709e151160102b46ab2a14c46586bf15a2fc22576b4d0d63f523eeac360b09e0aeb65c5f3c16aeb0fbcd8e0f3cc650c88043dc1beb3d0bf78f7e09a69cb9aaba3f862d4634ddbce1b165823515f9a7c1eecf3e9443a1b298d57cf323d0843e004a45a5ad81824116dfe38727a8c783e6f9ab21be084ca38b47d330285b254883b25b24b2f5ded53f5888e765d0acd184535fa3f48e17cf68b672f45b1c24ef89d96841ce0658489a2df9a2f3fa1dd9dd13c228a3459c9c5882df83a41737d8ed25bfcda734abad83c99f17749d1e98052b8094a6e694695afdf7cf952dd3e5706cb26784867b0e08231df433bfa447da953c1d3e6698d86420750585e1c2c06421f5124f90ef49e5b680b95fd31ee15fdb7b593d5f595fcee555656ef9e2a94274ffeda4811af8e2c47c56ae4e9f79959520cda22f5fd44cb56a33115098f5f14d728395ba43acfc5afefd45a0545a8924997624febacd148879b15942e84271342ddd5378a569d211b4f71f8d755d6798e063d80f0ccc4850c2f786bf227c3d749df29b0f7bc8e302ba9420e43d793ce4f2141708ef310c28906f7686a489e285182db7498b48a61811d60cafc6975bb4517beb3b86ed804a6f69158f0a36f1ae81dce2782f2b14bc305ff353370229libnfdump-1.6.17.so€rootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootrootnfdump-1.6.17-2.mga6.src.rpmÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿdevel(libnfdump-1.6.17(64bit))libnfdump-1.6.17.so()(64bit)nfdumpnfdump(x86-64)@@@@@@@@@@@
10

6

11

7

12

8

13
libc.so.6()(64bit)libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit)libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit)libc.so.6(GLIBC_2.3)(64bit)libc.so.6(GLIBC_2.3.4)(64bit)libc.so.6(GLIBC_2.4)(64bit)libnfdump-1.6.17.so()(64bit)librrd.so.8()(64bit)nfdump-libsrpmlib(CompressedFileNames)rpmlib(FileDigests)rpmlib(PayloadFilesHavePrefix)rpmlib(PayloadIsXz)1.6.17-2.mga63.0.4-14.6.0-14.0-15.2-14.13.1]@Richard REY <Rexy>- Version 1.6.17-2 for ALCASAR 3.4	
9
devel(libbz2(64bit))libbz2.so.1()(64bit)libc.so.6()(64bit)libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit)libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit)libc.so.6(GLIBC_2.3)(64bit)libc.so.6(GLIBC_2.3.4)(64bit)libc.so.6(GLIBC_2.4)(64bit)libc.so.6(GLIBC_2.8)(64bit)libnfdump-1.6.17.so()(64bit)librrd.so.8()(64bit)rpmlib(CompressedFileNames)rpmlib(FileDigests)rpmlib(PayloadFilesHavePrefix)rpmlib(PayloadIsXz)3.0.4-14.6.0-14.0-15.2-14.13.1]@\-ù@Richard REY <Rexy>Richard REY <Rexy>- Version 1.6.17-2 for ALCASAR 3.4- Version 1.6.17 for ALCASAR 3.3.3	
14

1.6.17-2.mga61.6.17-2.mga6nfanonnfcapdnfdumpnfexpirenfprofilenfreplaynftracknfdumpAUTHORSChangeLogREADME.mdnfdumpLICENSEft2nfdump.1.xznfanon.1.xznfcapd.1.xznfdump.1.xznfexpire.1.xznfprofile.1.xznfreplay.1.xzsfcapd.1.xz/usr/bin//usr/share/doc//usr/share/doc/nfdump//usr/share/licenses//usr/share/licenses/nfdump//usr/share/man/man1/-O2 -g -pipe -Wformat -Werror=format-security -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4cpioxz5x86_64-mageia-linux-gnu	
10

€€1.6.17-2.mga61.6.17-2.mga6nfanonnfcapdnfdumpnfexpirenfprofilenfreplaynftracklibnfdump-1.6.17.solibnfdump.sonfdumpAUTHORSChangeLogREADME.mdnfdumpLICENSEft2nfdump.1.xznfanon.1.xznfcapd.1.xznfdump.1.xznfexpire.1.xznfprofile.1.xznfreplay.1.xzsfcapd.1.xz/usr/bin//usr/lib64//usr/share/doc//usr/share/doc/nfdump//usr/share/licenses//usr/share/licenses/nfdump//usr/share/man/man1/-O2 -g -pipe -Wformat -Werror=format-security -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4cpioxz5x86_64-mageia-linux-gnu	
15
 
11
 
628
 
161
 
697
YZ
1000
YZ